వేళ్ళు విరిస్తే శబ్దం ఎందుకు వస్తుంది ? What makes the sound when we crack our knuckles?

  వేళ్ళు విరిస్తే శబ్దం ఎందుకు వస్తుంది ?

జవాబు: చేతి వేళ్లలో ఎన్నో కీళ్ల (joints)తో కూడిన ఎముకలుంటాయి. జీవనిర్మాణ శాస్త్రం (anatomy) ప్రకారం వీటిని జారుడు కీళ్లు(gliding joints) అంటాము.నిజానికి ఐదువేళ్ల ఎముకలు ఈ కీళ్ల సాయంతో విడివిడి గొలుసుల లాగా ఉంటాయి. వేళ్లు కదిలేటప్పుడు కీళ్ల దగ్గరే ఎముకలు అటూ ఇటూ కదులుతాయి. కదిలే యంత్ర భాగాల వద్ద ఘర్షణను నివారించడానికి ఎలాగైతే కందెనలు (lubricants) వాడతామో, అలాగే మన వేళ్ల ఎముకులు కదిలే కీళ్ల దగ్గర ఒక రకమైన చిక్కని ద్రవం (మ్యూకస్‌) ఉంటుంది. కదలికల కారణంగా జీవన ప్రక్రియల్లో భాగంగా ఇందులో అప్పుడప్పుడు అతి చిన్న పరిమాణంలో గాలి బుడగలు ఏర్పడతాయి. మనం వేళ్లను మిటకరించినప్పుడు ఈ గాలి బుడగలు పగిలి ఆ ద్రవంలో చెదిరిపోతాయి. అప్పుడే శబ్దం ఏర్పడుతుంది.

What makes the sound when we crack our knuckles?


To understand what happens when you "crack" your knuckles, or any other joint, first you need a little background about the nature of the joints of the body. The type of joints that you can most easily "pop" or "crack" are the diarthrodial joints. These are your most typical joints. They consist of two bones that contact each other at their cartilage surfaces; the cartilage surfaces are surrounded by a joint capsule. Inside the joint capsule is a lubricant, known as synovial fluid, which also serves as a source of nutrients for the cells that maintain the joint cartilage. In addition, the synovial fluid contains dissolved gases, including oxygen, nitrogen and carbon dioxide.

The easiest joints to pop are the ones in your fingers (the interphalangeal and the metacarpophalangeal joints). As the joint capsule stretches, its expansion is limited by a number of factors. When small forces are applied to the joint, one factor that limits the motion is the volume of the joint. That volume is set by the amount of synovial fluid contained in the joint. The synovial fluid cannot expand unless the pressure inside the capsule drops to a point at which the dissolved gases can escape the solution; when the gases come out of solution, they increase the volume and hence the mobility of the joint.

The cracking or popping sound is thought to be caused by the gases rapidly coming out of solution, allowing the capsule to stretch a little further. The stretching of the joint is soon thereafter limited by the length of the capsule. If you take an x-ray of the joint after cracking, you can see a gas bubble inside the joint. This gas increases the joint volume by 15 to 20 percent; it consists mostly (about 80 percent) of carbon dioxide. The joint cannot be cracked again until the gases have dissolved back into the synovial fluid, which explains why you cannot crack the same knuckle repeatedly.

Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad

Below Post Ad